അറിയാതെ നാവീന്നു വീണതാണോ?

അറിഞ്ഞോണ്ട് പറഞ്ഞതാണേല് സാരോല്ല്യ..തത്കാല കാര്യസാധ്യത്തിനു വേണ്ടിയാവും.

എന്നാ, അറിയാതെ പെട്ടെന്ന് നാവീന്നു വീണതാണേലോ ? അത് നാവു പിഴച്ചതോ അതോ മനസിന്റുള്ളീന്നു വരുന്നതോ? അതിത്തിരി സൂക്ഷിക്കണം…

2 thoughts on “അറിയാതെ നാവീന്നു വീണതാണോ?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s