സാഹചര്യം..context

ഇന്ന് കണ്ണിൽ തെറ്റായി ധ്വനിപ്പിക്കുന്ന പലതും സാഹചര്യം ചേർത്തു വായിക്കുമ്പോൾ കുറ്റമറ്റതാവും. ആ തിരിച്ചറിവിനു പകരം മറ്റുള്ളവരുടെ വാക്കും വിശ്വസിച്ചു ആയുധമെടുത്തിറങ്ങിയാൽ നശിക്കുന്നത് സ്വന്തം ജീവിതം തന്നെ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s