കുറ്റബോധവും പശ്ചാതാപവും

കുറ്റബോധവും പശ്ചാതാപവും നന്ദിസ്മരണകളും ഇല്ലായിരുന്നെങ്കില് ജീവിതം എളുപ്പമായേനെ. അതായത് ഭൂതകാലത്തിന്റെ ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നും തീർത്തും മോചിക്കപ്പെടണം..

4 thoughts on “കുറ്റബോധവും പശ്ചാതാപവും

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s