ആത്മവിശ്വാസം

“അവരെന്താ ങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കണേ..ന്റെ ഡ്രസ്സ് നേരെയല്ലേ, ഞാൻ awkward ആയാണോ ഇരിക്കണെ, അതോ വേറെ വല്ല കൊഴപ്പോം ണ്ടോ..!”

ഇങ്ങനെ തോന്നുന്നുവെങ്കിൽ കുഴപ്പം സത്യത്തിൽ ഡ്രസ്സിനും ഇരിപ്പിനുവുമല്ല, ആത്മവിശ്വാസത്തിനാ.. ഒരിത്തിരി കുറവുണ്ടാവും. അല്ലാതെ വഴിയേ പോകുന്നവർക്ക് സ്വന്തം കാര്യങ്ങൾ ക്കു തന്നെ ടൈം തികയാതിരിക്കുമ്പോഴാ മറ്റുള്ളോരുടെ കൂടെ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണത്..

Likable type or attractive type ആവുന്നിടത്തല്ല ആത്മവിശ്വാസം, അങ്ങിനെയാവാത്തപ്പോഴും I am alright ന്നു സ്വയം തിരിച്ചറിയുന്നിടത്താ..

6 thoughts on “ആത്മവിശ്വാസം

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s