ശരികൾ തെറ്റാവും, തെറ്റു ശരിയും

ഞാനിങ്ങനാ എന്നും ങ്ങനെത്തന്നെ എന്ന് ബലം പിടിച്ചങ്ങട്ട് പറയാൻ വരട്ടെ, വീക്ഷണകോണുകൾ കുറച്ചൊന്നു മാറ്റിപ്പിടിച്ചു നോക്കൂ, ശരികൾ തെറ്റാവുന്നതും തെറ്റെന്നു കരുതിയത് ശരിയാവുന്നതും കാണാം. അപ്പോ ആദ്യത്തെ ബലമൊന്നയയും.

4 thoughts on “ശരികൾ തെറ്റാവും, തെറ്റു ശരിയും

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s