ആകാശവിസ്മയമൊരുക്കി നൃത്തം ചെയ്യുന്ന തൂണുകള്‍

ഫിലിപ്പൈനിലെ സുലു പ്രവിശ്യയിൽ ആകാശത്ത് നൃത്തം ചെയ്യുന്ന തൂണുകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു, 2019 ജൂണ്‍ 30ന് രാത്രി ഏഴു മണിക്ക്. ധ്രുവദേശങ്ങളില്‍ കാണപ്പെടുന്ന പ്രഭാപടലം ആണ് അത്, aurora അഥവാ polar lights എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസം.When charged particles from the sun strike atoms in Earth’s atmosphere, theycause electrons in the atoms to move to a higher-energy state. When the electrons drop back to a lower energy state, they release a photon: light. This process creates the beautiful aurora

6 thoughts on “ആകാശവിസ്മയമൊരുക്കി നൃത്തം ചെയ്യുന്ന തൂണുകള്‍

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s