ബാഹുബലിയിൽ ചന്ദ്രയാൻ 2 ഭ്രമണപഥത്തിലേക്ക്

ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ ഇന്ത്യയുടെ വിക്രം ലാൻഡർ ചന്ദ്രോപരിതലത്തിലേക്ക് കുതിക്കുന്നു (
Sriharikota at 2.51 am IST on 15th July 2019.), ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ആദ്യത്തെ ചാന്ദ്രദക്ഷിണധ്രുവ പര്യവേക്ഷണം. 6th September 2019 ന് ആണ് ലാൻഡിംഗ്, എല്ലാം ISRO പ്ലാൻ ചെയ്ത പോലെ നടക്കട്ടെ.. ചരിത്രനിമിഷത്തിലേക്ക് ഇനി ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം…

Update as on 15th July:

ചന്ദ്രയാന്‍ 2 – വിക്ഷേപണം മാറ്റിവെച്ചു സാങ്കേതികത്തകരാറു മൂലം..

Count down was progressing smoothly. But with 60 mnts to go ISRO calls off chandrayan 2 launch due to technical problems…next date to be announced

2 thoughts on “ബാഹുബലിയിൽ ചന്ദ്രയാൻ 2 ഭ്രമണപഥത്തിലേക്ക്

    • ചന്ദ്രയാന്‍ 2 – വിക്ഷേപണം മാറ്റിവെച്ചു സാങ്കേതികത്തകരാറു മൂലം..

      Count down was progressing smoothly. But with 60 mnts to go ISRO calls off chandrayan 2 launch due to technical problems…next date to be announced…😶…

      Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s