മറ്റൊരു ഭൂമി ഉണ്ടാകാമെന്ന് നാസ

ഏലിയൻസ് നെക്കുറിച്ച് ഇമാജിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരു പ്രത്യേക ത്രിൽ ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആവും Life എന്ന sci-fi ഹൊറർ മൂവി വല്ലാണ്ട് അങ്ങ് ബോധിച്ചത്. ഇപ്പോൾ ഇതാ ഇമാജിനേഷൻസ് റിയൽ ആയി തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നു തോന്നുന്നു. രണ്ടുദിവസം മുൻപത്തെ നാസയുടെ പേജിലെ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ അതിലേക്കാണ് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത്.

സോളാർ സിസ്റ്റത്തിന് ഒരുപാട് അകലെ മറ്റൊരു സ്റ്റാറിനെ ചുറ്റി ഹാബിറ്റബിൾ സോൺ ഉള്ള വേറൊരു ഗ്രഹം ഉണ്ടത്രേ. ഇനി അവിടെ വല്ല ഏലിയൻസും ഉണ്ടാകുമോ എന്തോ…

News as on 31st July 2019 in NASA page:

GJ 357 system is located 31 light-years away in the constellation Hydra. Astronomers confirming a planet candidate identified by NASA’s Transiting Exoplanet Survey Satellite subsequently found two additional worlds orbiting the star. The outermost planet, GJ 357 d, is especially intriguing to scientists because it receives as much energy from its star as Mars does from the Sun

Pic: NASA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s