ചുമ്മാ ഒരു രസത്തിന്

വിടമാട്ടെ…

അമ്പത്തൊന്നാമൻ ഞാൻ തന്നെ

Between ഈ എഴുത്തു പുരയിലെ എല്ലാ വെർച്വൽ ഫ്രെണ്ട്സിനും happy friendship day wishes

4 thoughts on “ചുമ്മാ ഒരു രസത്തിന്

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s