മൃത്യു

മൃത്യുവിന്നു മാത്രമറിയാവുന്ന

രഹസ്യമാർക്കും പകരാതെയോരോ

ദേഹവും ദേഹിയെ പിരിഞ്ഞിടുന്നൂ

കാലം പിന്നെയും ബാക്കിവെച്ചവരോ

രോന്നെണ്ണിപ്പെറുക്കിയീ തീരാനോവിൻ

കയത്തില് പിടിവള്ളിയില്ലാതുഴറിടുന്നൂ

7 thoughts on “മൃത്യു

  1. Pingback: മൃത്യു | പാര്‍വ്വണേന്ദു

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s