നല്ല കുട്ടി ആവരുത്..

എല്ലാകാലവും എല്ലാരേയും സന്തോഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സ്വയം ചതിച്ചുകൊണ്ട് എന്തിനാ വെറുതെ…?

5 thoughts on “നല്ല കുട്ടി ആവരുത്..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s