നിസ്സഹായത

എല്ലാരേം മനസ്സിലാക്കുന്നതാ സത്യത്തിൽ നിസ്സഹായത. സ്വന്തം കാര്യത്തിനോട് മാത്രം നീതി പുലർത്താൻ കഴിയുന്നവർ ഭാഗ്യവാൻമാർ😏

24 thoughts on “നിസ്സഹായത

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s