ഒരറിവും ചെറുതല്ല!!

ഒരറിവും ചെറുതല്ല!!
കണ്ടും കാണാതെയും കേട്ടും കേൾക്കാതെയും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന ഓരോ ചരാചരങ്ങൾക്കും എന്തോ ഒന്ന് നമ്മെ അറിയിക്കുവാൻ ഉണ്ടാവും. സന്ദർഭം ശരിയായി മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ അത് എന്താണെന്ന് ഗ്രാഹ്യം ആവുകയുള്ളൂ.

ചിലപ്പോൾ പ്രജ്ഞയിൽ തന്നെ ഉള്ള എന്നാൽ ഒട്ടും ശ്രദ്ധിക്കാത്ത കാര്യമാവും അത്. നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യം തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പലചരാചരങ്ങളിലൂടെ സംവേദനങ്ങൾ ഒരുക്കിത്തന്നതോ പ്രകൃതി നിയമങ്ങളും!!.

ഒരറിവും ചെറുതല്ല തന്നെ. ബാഹ്യമായ “അഹം” ഭാവത്തെ മാറ്റിനിർത്തിയാൽ, പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന യാഥാർഥ്യങ്ങള ചേർത്തു ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നിരവധി വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ലഭിക്കും.

6 thoughts on “ഒരറിവും ചെറുതല്ല!!

  1. Angane “kazcha”yil kaanunna “thanmathragal” aanallo “palung” poolathe “pranayam” nammude manasil “bhramaram” theerkunnath enn “blessy” paranjath ee post vayichappol njan oorth poyi

    Liked by 3 people

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s