നൊമ്പരത്തുള്ളി

‘തേടി വരാനാരോ ഉണ്ടെന്ന നിൻറെ വ്യാമോഹം’

ഇന്നെന്നെ അപൂർണ്ണയാക്കി, എന്ന് തുളുമ്പും മുന്നേ വറ്റിപ്പോയൊരാ നൊമ്പരത്തുള്ളി..

5 thoughts on “നൊമ്പരത്തുള്ളി

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s