ഈറൻ ഓർമ്മകൾ

ഓരോ തന്മാത്രയേയും അഗ്നി എടുത്തു ,

ശേഷം വന്ന ചാരത്തെ പുഴയും.

ബാക്കിയായ ഓർമ്മകളെ തിരിച്ചെടുക്കാൻ മാത്രം

ഒരു പുഴയും അഗ്നിയും വന്നില്ല..

3 thoughts on “ഈറൻ ഓർമ്മകൾ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s