മറന്നു തുടങ്ങിയോ..?

ഏതാണ്ട് ഒരു വർഷത്തോളമായി ഈ വഴി വന്നിട്ട്..

മറന്നു തുടങ്ങിയോ (*ഇല്ല ചോദിക്കുന്നില്ല ) അതിന് നീ ഏതായിരുന്നു? (*എന്നതല്ലേ മറുചോദ്യം)

അതെന്തായാലും ഓർക്കുന്നവർക്കായും മറന്നവർക്കായും ഇത്തിരി പഴക്കം ചെന്ന അഞ്ചാറു വരികൾ കുറിച്ചിടുന്നു..

വനത്തിൻ്റെ വന്യതയിലും
പൂക്കൾ വിടരാറുണ്ട് ,
ആരുമറിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും
കാറ്റിൽ പടർന്ന
മുളനാദത്തിനൊപ്പം
സ്വയം മറന്നാടാറുണ്ട്
കാണാറുണ്ടോ നിങ്ങളവരെ ..?

3 thoughts on “മറന്നു തുടങ്ങിയോ..?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s