ഒറ്റ വരി പ്രബന്ധങ്ങൾ

എത്തേണ്ടത് നിന്നിലെങ്കിൽ എത്ര കാതം താണ്ടിയാലും മടുക്കില്ലെനിക്കെന്നറിക നീ

~ പുഴയും കടലും

പരിഭവം അല ചൊല്ലുന്നത് നീയാണെങ്കിൽ കേൾക്കാം ഞാനീരേഴു ജന്മങ്ങളും

~ തിരയും തീരവും

പകലിൻ ലാസ്യമോ രാവിൻ ലയമോ പറയൂ സന്ധ്യേ നിനക്കേറ്റം പ്രിയം

~ വിണ്ണും സന്ധ്യയും