ഹൈക്കു കവിതകൾ

ഹൈക്കു കവിതകൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേക അനുഭൂതിയാണ് .. കുറഞ്ഞ വാക്കുകളിൽ ഒരു ‘ആഹാ’ ജനിപ്പിക്കുന്ന കുഞ്ഞു കവിതകൾ .

5-7-5 പദഗണങ്ങളായി 3 വരികളിൽ (ഒന്നാം വരിയിൽ 5-ഉം രണ്ടാം വരിയിൽ 7-ഉം മൂന്നാം വരിയിൽ 5-ഉം സിലബെല്ലുകളിൽ) കുറിക്കപ്പെടുന്ന കുഞ്ഞു കവിതകൾ..

സിലബെല്ലുകൾ എന്നാൽ, ഒരു സ്വരം മാത്രമുളള വ്യഞ്ജനക്കൂട്ടം.

ഹൈക്കു കവിതകൾ ജപ്പാനിൽ 17 ആം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് രൂപപ്പെട്ടതെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു.

ഈ നിമിഷത്തിന്റെ സ്പന്ദനങ്ങളാണ് ഈ കവിതകളിലുടനീളം. വരികളിൽ അനാവൃതമാവുന്നതോ, പ്രകൃതിയുടെ പ്രതിഫലനങ്ങളും.

എന്റെ കുറച്ചു ഹൈക്കു കവിതകൾ

വെയിലിൻ ഹാസം
ലാസ്യത്തിലൊഴുകുന്നു
മഞ്ഞുമലകൾ
മിഴിയാഴങ്ങൾ
തുളുമ്പാതൊരാറിനെ
ഗർഭത്തിലേറ്റി
മഴവില്ലുകൾ
തെളിമാനത്ത് വിരിയും
മഴനിഴലുകൾ
ചെമ്പനീർക്കാട്ടിൽ
ചെമ്പരത്തി പൂത്തെന്നു
ഭ്രാന്തിതൻ മൊഴി
ചേമ്പിലത്തുള്ളി
വിൺ കാറ്റു കുടഞ്ഞിട്ട
മഴനർത്തനം
വെയിൽ വിരുന്ന്
വെളുക്കെച്ചിരിക്കുന്നൂ
വെള്ളാരംകുന്ന്
കടൽ മനസ്സ്
ചെറു നിലാവു മതി
തിരയണക്കാൻ