അറിയാതെ നാവീന്നു വീണതാണോ?

അറിഞ്ഞോണ്ട് പറഞ്ഞതാണേല് സാരോല്ല്യ..തത്കാല കാര്യസാധ്യത്തിനു വേണ്ടിയാവും.

എന്നാ, അറിയാതെ പെട്ടെന്ന് നാവീന്നു വീണതാണേലോ ? അത് നാവു പിഴച്ചതോ അതോ മനസിന്റുള്ളീന്നു വരുന്നതോ? അതിത്തിരി സൂക്ഷിക്കണം…