വരുന്നോ ചൊവ്വയിലേക്ക്

ബോർഡിങ് പാസ്സ് കിട്ടി.. ഒന്ന് ചൊവ്വയിൽ (അതെ, mars തന്നെ) പോയിട്ടു വരാം..

നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും വരുന്നുണ്ടോ ?

Yes, NASA Invites Public to Submit Names to Fly Aboard Next Mars Rover. Read more @ https://mars.nasa.gov/news/8440/nasa-invites-public-to-submit-names-to-fly-aboard-next-mars-rover/

16 thoughts on “വരുന്നോ ചൊവ്വയിലേക്ക്

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s