പ്രണയനുറുങ്ങുകൾ

നീന്റെ കണ്ണുകളിൽ നോക്കിയിരിക്കെ

കൈവിട്ടു പോയ മനസ്സിനെ തേടി

മൂകമാം പ്രണയവീചികളിലേറി

വീണ്ടും ഞാൻ നിന്നരികിലെത്തി

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s